Loading

Forretningsbetingelser

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Katrine Venke.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Katrine Venke – Valuable Branding, Snaregade 12, st., 1205 København K. CVR nr. 25 05 18 07. Mail: katrine@katrinevenke.dk

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende PR forløb, Visual Branding forløb samt sessioner, services samt andre ydelser
Månedsforløb, forløb over længere perioder, 1:1 forløb, 1:1 sessioner, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding ved forløb, køb af produkter og aftale om opstart er bindende.

Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke.

Forløb, produkter og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Katrine Venke, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældnede produkt inden du bekræfter aftale og køb.

Rettigheder
Katrine Venke har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af Katrine Venke´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Katrine Venke måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Katrine Venke skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Katrine Venke har handlet simpelt uagtsomt.

Katrine Venke´s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services gældende: PR, 1:1 forløb, online forløb samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Katrine Venke har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Katrine Venke forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.